Medezeggenschap

Het meedenken en meebeslissen is op een basisschool wettelijk geregeld. De Wet Medezeggenschap Onderwijs bepaalt dat er op elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. In de Medezeggenschapsraad kan elk onderwerp dat over school gaat ter sprake komen.  

Onderwerpen die jaarlijks aan bod komen zijn o.a. schoolplan, formatieplan, visie en begroting. Wanneer het vertrouwelijke onderwerpen betreft, worden die ook als zodanig behandeld. 

De algemene bevoegdheden van de MR zijn:
– recht op overleg met het bevoegd gezag (bestuur)
– initiatiefrecht
– informatierecht
– recht om alle aangelegenheden te bespreken
Daarnaast kent de MR het adviesrecht en het instemmingsrecht. 

De MR van “De Roncalli” bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten:
– Anneke Bouwman (ouder)

– Rianne Peters (ouder)

– Nanneke Veld (Leerkracht)
– Helmy Lenders (Leerkracht)  

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, behalve voor die onderdelen waar het vertrouwelijke zaken betreft. U bent van harte welkom om een vergadering als toehoorder bij te wonen. Mocht u als toehoorder spreektijd willen, dan graag vooraf melden. 

De planning van de vergaderdata zijn te vinden in de schoolagenda. In de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar, worden de vergaderdata voor het komende jaar vastgesteld.

Notulen van de vergaderingen worden steeds achteraf in de eerstvolgende vergadering goedgekeurd. Na goedkeuring zijn deze voor u te lezen op de website.

Mocht u zaken hebben die u graag besproken zou willen hebben in de MR, kunt u altijd contact opnemen met een van de MR-leden.