Medezeggenschap

Het meedenken en meebeslissen is op een basisschool wettelijk geregeld. De Wet Medezeggenschap Onderwijs bepaalt, dat er op elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) moet zijn.

De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Het adviesrecht betekent, dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen. Het verplicht het schoolbestuur wel om een serieuze reactie. Het schoolbestuur kan, daarentegen zonder instemming van de MR, bij instemmingsrecht, géén besluit nemen.

Taken
De MR is op de hoogte van de schoolbudgetten; controleert en bewaakt. Hierbij gaat het over budgetten voor beschikbaarheid van personeel, leermiddelen en de arbeids- en leeromstandigheden binnen de school. Daarnaast wordt de MR betrokken bij onderwijskundige uitgangspunten van de school (schoolwerkplan/ leerplan). Voor een uitvoerige taakomschrijving wordt verwezen naar het reglement. Dit is opvraagbaar bij de MR.

Structuur
De MR van basisschool Roncalli bestaat momenteel uit vier personen. De school wordt vertegenwoordigd door Nanneke Veld en Trees Schiks. De oudergeleding wordt vertegenwoordigd door Martine Bergman en Rianne Peters. Er wordt elke zes weken vergaderd. De vergaderingen zijn in principe openbaar.

Schooljaar 2018-2019